Load subject meta data

load_meta(meta_type, project_name, subject_code, subject_id, meta_name)

Arguments

meta_type

electrodes, epochs, time_points, frequencies, references ...

project_name

project name

subject_code

subject code

subject_id

"project_name/subject_code"

meta_name

only used if meta_type is epochs or references